Как разобрать машинку для стрижки zelmer
Перейти к содержимому

Как разобрать машинку для стрижки zelmer

  • автор:

Как разобрать машинку для стрижки zelmer

Устройство и элементы машинки для стрижки волос – Инструкция по эксплуатации ZELMER 39Z014

background image

Ремонт перепаковка аккумулятора Zelmer 39Z014/ZHC39040

Ремонт перепаковка аккумулятора Zelmer 39Z014/ZHC39040

  • Новая почта,
  • Интайм
  • Укрпочтой.

Zelmer 39Z014 – страница 2

UT ASÍTÁS: A hajat a kívánt hosszúságra szakaszosan, a hosszab hajtól kezdve végezze.

Helyezze fel a megfelelő tartozékot (III, IV , V , VI, VII, VIII). –

Kapcsolja be a hajnyírót az ON/OFF – (4) gombot megnyomva.

A hajnyíróval lassú mozdulatokat végezzen a hajon. –

E funkció segítségével a haj terjedelme csökkenthető. Ennek köszönhetően a haj modern, változékony külsőt nyer úgy , hogy eközben a hosszúsága

A hajnyíróval lassú mozdulatokat végezzen a hajon. –

Hat tartozék közül lehet választani (ld. A hajnyíró szerkezeti felépítése és elemei c. fejezetet):

A megfelelő tartozékot csúsztassa rá a készülék oldalára. A kiugró részeknek a jobb és bal oldali mélyedésekbe kell –

Ha a tartozékot le kívánja venni, a rögzített tartozék egyik oldalát hajlítsa el könnyedén, majd emelje le azt felfelé –

A lehetséges hajvágási hosszúság minden hajnyíró tartozékon fel van tüntetve (pl. 4–6 mm).

A táp egységh ez a h álóz ati csa tlakoz tatá sakor v agy a konn ektorbó l tört énő kikapcs olásak or s ohasem nyúljo n ne dves ké zzel. ●

Kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF – (4) gombot benyomva.

Nyomja be könnyedén a vágófejet – (1) míg kattanó hangot nem hall.

UT ASÍTÁS: Ha a hajnyírót rendszeresen használja, akkor a vágófejet időnként be kell olajozni. Erre a célra kizárólag csak

savmentes — mint például a varrógépekhez használt — olajat alkalmazzon.

Nyomja össze a vágófejet a nyilaknak megfelelően (ld. a képen feltüntetett nagy nyilakat) és cseppentsen be egy-két –

Helyezze vissza a vágófejet és a hajnyíró készüléket kapcsolja be egy pillanatra, hogy az olaj egyenletesen szétkenődjön. –

A felesleges olajat törölje le egy törlőruhával. –

A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.

A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.

Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell

őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból

Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok találhatók.

Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz,

Indicaţii şi recomandǎri privind siguranţa . 23

Date tehnice . 24

Structura şi elementele maşinii de tuns pǎrul . 25

Întreţinerea şi funcţionarea maşinii de tuns pǎrul . 25

Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător . 27

Cu ajutorul maşinii de tuns pǎrul şi a celor douǎ accesorii în formǎ de perie ce pot  schimbate uşor , aveţi posibilitatea de a obţine diferite lungimi de

tundere şi de scurtare a pǎrului. Maşina este prevǎzutǎ, suplimentar , cu funcţia de ajustare a pǎrului.

Ansamblul de tǎiere se compune din lame ceramice şi acoperite cu titan. Acest material asigurǎ o scurtare optimǎ şi adecvatǎ a pǎrului şi este în mod

deosebit delicat pentru piele.

Vǎ rugǎm sǎ citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare. O deosebitǎ atenţie se cuvine acordatǎ instrucţiunilor privind siguranţa. Vǎ rugǎm sǎ

pǎstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea folosi şi mai tâtziu, în timpul utilizǎrii ulterioare a maşinii de tuns pǎrul.

Indicaţii şi recomandǎri privind siguranţa

Aceste informaţii se referǎ la sǎnǎtatea şi siguranţa dumneavoastrǎ. Înainte de prima utilizare a maşinii de tuns pǎrul, vǎ rugǎm ca, în mod obligatoriu,

sǎ parcurgeţi toate instrucţiunile de utilizare şi informaţiile privitoare la siguranţa utilizǎrii aparatului.

Maşina de tuns pǎrul este destinatǎ utilizǎrii casnice. În cazul utilizǎrii sale în scopuri comerciale, condiţiile de garanţie se modicǎ. –

Conectaţi încǎrcǎtorul numai la o reţea de curent alternativ de 230 V . –

Scoateţi încǎrcǎtorul din priza electricǎ atunci când maşina nu este folositǎ sau atunci când începeţi curǎţarea ei. –

Nu scoateţi ştecǎrul din priza reţelei electrice trǎgând de cablul de alimentare. –

Cablul de alimentare nu trebuie sǎ atârne peste marginea mesei sau a blatului, nici sǎ intre în contact cu suprafeţe erbinţi. –

Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să e înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specia —

lizat sau de către personal calicat pentru a evita situaţii periculoase.

Maşina este destinatǎ doar pentru tǎierea pǎrului natural. Poate  folositǎ numai pentru pǎrul uman, – nu este permisǎ utilizarea sa pentru tunderea

pǎrului articial sau a blǎnii animalelor . Utilizarea maşinii în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectatǎ determinǎ pierderea garanţiei.

Nu atingeţi încǎrcǎtorul cu mâinile ude în timpul introducerii sau scoaterii sale din priza electricǎ. –

Pentru utilizarea maşinii cu încǎrcǎtor pentru reţea, folosiţi numai încǎrcǎtorul primit împreunǎ cu maşina de tuns pǎrul. –

Nu acoperiţi încǎrcǎtorul, deoarece acest lucru ar putea produce o creştere periculoasǎ a temperaturii. –

Întotdeauna, montaţi mai întâi ştecǎrul pentru priza de alimentare la maşina de tuns sau la suportul de alimentare. Abia dupǎ aceea introduceţi –

Nu folosiţi maşina de tuns în timp ce faceţi baie. –

Nu cufundaţi niciodatǎ maşina şi cablul de alimentare în apǎ sau în alt lichid. –

Nu aşezaţi maşina, atunci când este în funcţiune, pe o suprafaţǎ umedǎ sau pe haine. –

Nu aşezaţi, nici nu pǎstraţi maşina de tuns în locuri unde poate cǎdea în apǎ. –

Nu utilizaţi maşina cu un accesoriu de tip pieptene deteriorat. Existǎ pericolul de rǎnire. –

Nu încercaţi niciodatǎ sǎ îndepǎrtaţi pǎrul sau obiectele strǎine din maşinǎ folosind obiecte ascuţite (de ex. un pieptene). –

Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care copii) cu abilitǎţi zice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre persoa — –

nele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele rǎspunzǎtoare de

T rebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul. –

Nu folosiţi accesorii nerecomandate de producǎtor . –

Maşina de tuns pǎrul poate  folositǎ cu încǎrcǎtorul pentru reţeaua electricǎ sau cu acumulatori. –

Pǎrul ce va  tuns trebuie sǎ e curat, uscat şi pieptǎnat. –

Aşezaţi un prosop în jurul gâtului, pentru a preveni cǎderea pǎrului tuns pe guler . –

Folosiţi maşina de tuns pǎrul numai în conformitate cu destinaţia sa, aşa cum se indicǎ în instrucţiunile de faţǎ. –

A TENŢIE: Pentru a asigura o protecţie suplimentarǎ, se recomandǎ instalarea suplimentarǎ în circuit a unui dispozitiv diferenţial (RCD) cu o diferenţǎ

nominalǎ de curent care sǎ nu depǎşeascǎ 30 mA. Pentru aceasta trebuie sǎ vǎ adresaţi unui electrician calicat.

A VERTISMENT : Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei, deasupra cǎzii, a unui bazin sau a altor recipiente cu apǎ.

Respectaţi indicaţiile date anterior , pentru a evita riscul de arsuri, de electrocutare sau de incendiu.

Asiguraţi-vǎ cǎ aţi înţeles indicaţiile prezentate anterior .

Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specicaţii tehnice a produsului.

Aparatul este construit în clasa a doua de izolaţie şi nu necesitǎ împǎmântare.

Maşina de tuns ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.

Aparatul este în acord cu cerinţele directivelor:

Aparat electric de joasǎ tensiune L VD) – 2006/95/EC. –

Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC. –

Zgomotul emis de aparat: 68 dB/A. –

Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specicaţii tehnice.

Structura şi elementele maşinii de tuns pǎrul

2. Glisor pentru reglarea lungimii de tundere a pǎrului.

3. Indcator al stǎrii de încǎrcare a acumulatorilor .

II. Suport pentru încǎrcare.

III. Accesoriu pentru descâlcirea pǎrului.

IV . Accesoriu pentru 4 – 6 mm.

V . Accesoriu pentru 10 – 12 mm.

VI. Accesoriu pentru 16 – 18 mm.

VII. Accesoriu pentru 22 – 24 mm.

VIII. Accesoriu pentru 28 – 30 mm.

În dotarea maşinii pentru tuns pǎrul intrǎ, de asemenea,

Întreţinerea şi funcţionarea maşinii de tuns pǎrul

Maşina de tuns pǎrul poate  utilizatǎ atât cu încǎrcǎtor cât şi cu acumulatori.

Mai întâi introduceţi capǎtul cablului încǎrcǎtorului în maşinǎ, pe urmǎ introduceţi ştecǎrul încǎrcǎtorului în priza reţelei electrice (230 V). Când se

foloseşte încǎrcǎtorul electric, maşina este imediat gata de utilizare.

2. Încǎrcarea acumulatorilor şi utilizarea maşinii cu acumulatori

INDICAŢIE: Înainte de prima utilizare şi, de asemenea, pentru urmǎtoarele douǎ-trei utilizǎri, acumulatorii trebuie încǎrcaţi cel puţin 16 ore.

Înainte de a începe încǎrcarea aparatului, asiguraţi-vǎ cǎ aparatul este închis. –

Conectaţi suportul de încǎrcare – (II) la cablul încǎrcǎtorului.

Introduceţi ştecǎrul acumulatorului în priza reţelei electrice corespunzǎtoare (230 V). Indicatorul pentru încǎrcarea –

acumulatorilor (3) indicǎ procesul de încǎrcare al acestora şi nivelul de încǎrcare. Cu acumulatorii complet încǎrcaţi,

maşina funcţioneazǎ cca. 50 de minute.

Când acumulatorii sunt complet încǎrcaţi, se aprind cinci diode. Atunci când se aprinde o singurǎ diodǎ, aceasta –

înseamnǎ cǎ acumulatorii în curând se vor descǎrca.

Acumulatorii maşinii de tuns pǎrul ajung la puterea optimǎ dupǎ trei cicluri de încǎrcare şi descǎrcare. Pentru urmǎtoarea încǎrcare sunt de ajuns –

10 ore. Pentru a asigura o perioadǎ mai lungǎ de funcţionare a acumulatorilor , înainte de urmǎtoarea încǎrcare, acumulatorii trebuie sǎ e complet

3. Folosirea maşinii de tuns şi de ajustat pǎrul

INDICAŢII: T undeţi treptat pǎrul, pânǎ la lungimea doritǎ, începând de la dimensiunea cea mai mare.

Montaţi accesoriul adecvat (III, IV , V , VI, VII, VIII). –

Fixaţi lungimea de tundere a pǎrului/ bǎrbii doritǎ cu ajutorul glisorului pentru reglarea lungimii de tundere – (2) .

Porniţi maşina pentru tunderea pǎrului apǎsând butonul ON/OFF (Pornire/ Oprire) – (4) .

Efectuaţi tunderea numai pe spaţii mici. –

T receţi maşina de tuns uşor peste pǎr. –

Ţineţi maşina de tuns astfel încât accesoriul în formǎ de perie sǎ e aşezat orizontal. –

Începeţi întotdeauna tunderea dinspre ceafǎ spre creştet sau dinspre frunte şi tâmple. –

spre creştetul capului. –

Pentru a descâlci pǎrul, montaţi accesoriul pentru descâlcirea pǎrului – (III) la capǎtul de tǎiere.

Cu ajutorul acestei funcţii puteţi micşora volumul pǎrului. Acest fapt conferǎ un aspect modern, diferit, fǎrǎ a modica lungimea pǎrului. –

4. T unsul fǎrǎ accesorii

A VERTISMENT : Capǎtul de tǎiere(1) este foarte ascuţit. Existǎ pericolul de rǎnire!

Fǎrǎ accesoriile în formǎ de pieptene, pǎrul poate  tuns în mod uniform la o lungime de 1–2 mm.

Scurtarea pe contur a bǎrbii şi a favoriţilor , bǎrbierirea cefei:

T receţi maşina de tuns pǎrul încet peste pǎr. –

Aşezaţi marginea capǎtului de tǎiere – (1) fǎrǎ accesoriile montate la lungimea doritǎ a conturului bǎrbii.

5. Montarea / schimbarea accesoriilor în formǎ de pieptene

Existǎ posibilitatea alegerii între şase accesorii (a se vedea Alcǎtuirea şi elementele maşinii de tuns pǎrul):

Alegeţi accesoriul potrivit pentru lungimea de tundere doritǎ. –

Montaţi accesoriul adecvat la maşinǎ. Prolele trebuie sǎ intre în deschizǎturile mici (a se vedea desenul alǎturat) de –

pe partea dreaptǎ şi partea stângǎ.

Schimbaţi accesoriul scoţându-l pe cel dintâi şi montându-l pe cel de al doilea, dupǎ cum s-a indicat mai înainte. –

Pentru a scoate accesoriul, desfaceţi u grijǎ una din pǎrţile accesoriului şi pe urmǎ ridicaţi-o în sus. –

Deplasaţi glisorul pentru reglarea lungimii de tǎiere – (2) , pentru a obţine un tuns mai scurt/ mai lung. Dimensiunea

posibilǎ a tunsului este marcatǎ pe ecare accesoriu (de ex. 4–6 mm).

Nu manevraţi niciodatǎ încǎrcǎtorul cu mâinile ude la introducerea şi scoaterea încǎrcǎtorului din priza electricǎ. ●

Încǎrcǎtorul şi cablul de alimentare trebuie sǎ e întotdeauna uscate. ●

Nu este permisǎ cufundarea maşinii de tuns pǎrul în apǎ sau în alte substanţe de curǎţare, pentru cǎ maşina ●

nu se închide ermetic, pentru a împiedica pǎtrunderea lichidelor în interior . S-ar putea provoca deteriorarea

componentelor aate sub tensiune (de ex. acumulatorii).

Întotdeauna înainte de a curǎţa şi de a depozita maşina, opriţi maşina şi scoateţi ştecǎrul încǎrcǎtorului din –

priza reţelei electrice.

Scoateţi accesoriile în formǎ de pieptene de la maşina de tuns pǎrul. –

Pentru a scoate capǎtul de tǎiere, apǎsaţi cu degetul mare lama capǎtului de tǎiere – (1) p ent ru a d esf ace c apǎ tul d e

tǎ ier e din ele men te le de pri nde re.

Dacǎ este nevoie, spǎlaţi accesoriile de plastic sub jet de apǎ, pe urmǎ lǎsaţi-le sǎ se usuce bine. –

Îndepǎrtaţi pǎrul rǎmas pe capǎtul de tǎiere – (1) cu ajutorul periuţei de curǎţare din dotare (VII) .

Introduceţi pe urmǎ în continuare prolul capǎtului de tǎiere – (1) în fantele care blocheazǎ elementele de prin —

dere ale capǎtului de tǎiere.

INDICAŢIE: Dacǎ folosiţi în mod curent maşina de tuns, atunci trebuie sǎ ungeţi cu ulei din când în când capǎtul de tǎiere. Pentru aceasta, folosiţi

numai ulei neacid, precum uleiul pentru maşinile de cusut.

Scoateţi accesoriul şi capul de tǎiere din maşina de tuns pǎrul. –

Împingeţi capǎtul de tǎiere în sensul indicat de sǎgeţi (a se vedea sǎgeţile mari din imagine) şi turnaţi una, pânǎ la douǎ picǎturi de ulei între dinţii –

Montaţi la loc capǎtul de tǎiere şi porniţi puţin maşina de tuns pentru ca uleiul sǎ se ditribuie uniform. –

Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător

Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător . Acest lucru nu este nici dicil, nici prea costisitor.

În acest scop: Ambalajele din carton trebuie să e predate la un centru de colectare a maculaturii. Sacii din polietilenă (PE) trebuie să

e aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice. Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le

aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau înainte de a-l preda

la un centru de colectare trebuie să scoateţi bateriile din compartiment. Utilajul uzat trebuie să e depozitat într-un punct corespunză —

tor de depozitare, deoarece componentele periculoase care se aă în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul înconjurător .

Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer.

Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale

necorespunzǎtoare. Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile

legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.

Ремонт перепаковка аккумулятора Zelmer 39Z014/ZHC39040

Ремонт перепаковка аккумулятора Zelmer 39Z014/ZHC39040

Доставка в любую область Украины. Оплата принимается на расчетный счет, карту Приват банка, а также службами доставки.

Доставка по Украине осуществляется службами-перевозчиками:

  • Новая почта,
  • Интайм
  • Укрпочтой.

Доставку оплачивает покупатель( стоимость можно посмотреть на сайтах служб-доставок).

➤ Доставка по Киеву 50 грн. при заказе товара на сумму от 1000 грн.

осуществляется в течении 1-2 рабочих дня после поступления оплаты на счёт интернет-магазина. Сроки отправки и доставки оговариваются с оператором интернет-магазина при оформлении заказа.

ZELMER 39Z011 перестало работать, как разобрать?

Пользовались три-четыре раза и перестало включаться. индикатор зарядки горит.

Если оно на гарантии то отдать обратно собственно
Если не на гарантии и не жалко — то ищеш на корпусе винты, если их нет — ищещ заглушки (резиновые, пластиковые, наклейки) под которыми винты могут быть спрятаны. Винты открутил — аккуратно чем нибудь тонким располовинь корпус — там кроме винтов защёлки прочные.
Ну или накрайняк ко мне приноси хоть встретимся

Устройство и элементы машинки для стрижки волос – Инструкция по эксплуатации ZELMER 39Z011

background image

Mашинка для стрижки волос может работать как от аккумулятора, так и от сети.
1. Pабота с адаптером
В первую очередь вставьте разъем шнура сетевого адаптера в гнездо в машинке для стрижки волос, а затем подсоедините адаптер к соот-

ветствующей сетевой розетке (230 V). В режиме питания от сети машинка сразу готова к работе.
2. Зарядка аккумуляторов и работа в режиме питания от аккумуляторов
ВНИМАНИЕ:
При первоначальной зарядке, а также при первых 2–3 подзарядках, машинка должна заряжаться не менее 16 часов.

С целью подзарядки прибора необходимо перевести переключатель вкл./выкл.

(4) в положение «0».

Вставьте машинку в подставку для зарядки

Подсоедините подставку для зарядки

(II) к питающей сети. Для этого вставьте разъем сетевого адаптера (III) в подставку.

(III) к соответствующей сетевой розетке (230 V). Процесс зарядки сигнализируется свечением красного сигнально-

(5). При полной зарядке машинка для стрижки волос может работаь около 60 минут.

Aккумулятор машинки для стрижки волос набирает оптимальный заряд за 2–3 цикла зарядки-разрядки. Для следующей подзарядки до-

статочно уже 10 часов. Перед зарядкой желательно, чтобы аккумулятор полностью разрядился. Зарядка аккумулятора при полной его

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *